Biết \(\int f(x) d x=F(x)+C\). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A.

\(\int_{a}^{b} f(x) d x=F(b)-F(a)\).

B.

\(\int_{a}^{b} f(x) d x=F(b) \cdot F(a)\).

C.

\(\int_{a}^{b} f(x) d x=F(b)+F(a)\).

D.

\(\int_{a}^{b} f(x) d x=F(a)-F(b)\).

Giải thích:

Theo định nghĩa, ta có : \(\int_{a}^{b} f(x) d x=F(b)-F(a)\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Bạc Liêu - MĐ 6949