Cho phương trình \(x^{2}-2(m+1) x+2 m+10=0\) ( \(m\) là tham số).

1) Giải phương trình với \(m=4\).

Giải thích:

Với \(m=4\), phương trình trở thành \(x^{2}-10 x+18=0\).

Giải phương trình ta được \(x_{1}=5+\sqrt{7} ; x_{2}=5-\sqrt{7}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Mỹ Xá - Đề tuyển sinh lớp 10 (TK) 18-19 - Tp. Nam Định - Nam Định - MĐ 6348