Cho tam giác nhọn \(\mathrm{ABC}(\mathrm{AB}\lt \mathrm{AC})\). Gọi \(\mathrm{D}\) là trung điểm của cạnh \(\mathrm{AC}\). Trên tia đối của tia \(\mathrm{DB}\) lấy điểm \(\mathrm{E}\) sao cho \(\mathrm{DE}=\mathrm{DB}\).

a) Chứng minh \(\triangle \mathrm{ABD}=\triangle \mathrm{CED}\). Suy \(\mathrm{ra} \mathrm{AB}\) song song với \(\mathrm{CE}\)

Giải thích:

Screenshot 2024-06-23 212619.png

Chứng minh được \(\triangle A D B=\triangle C D E(c-g-c)\).

Suy ra \(\widehat{B A D}=\widehat{E C D}\).

\(\widehat{B A D}\)\(\widehat{E C D}\) so le trong

Nên \(\mathrm{AB}\) song song với \(\mathrm{CE}\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6770