Trong mặt phẳng tọa độ \(O x y\), cho parabol \((P): y=x^{2}\).

1) Vẽ đồ thị parabol \((P)\).

Giải thích:

Bảng giá trị:

image.png

Đồ thị:

image.png

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 20-21 - Tiền Giang - MĐ 5799