Cho \(z=m+2+(m-1) i(m \in \mathbb{R})\) là số thuần ảo. Giá trị của \(m\) bằng

A.

2.

B.

-2.

C.

1.

D.

-1.

Giải thích:

Do \(z\) là số thuần ảo nên có phần thực bằng 0

Nên ta có \(m+2=0 \Leftrightarrow m=-2\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 20-21 - Tp. Cần Thơ - MĐ 5518