Trong không gian \(O x y z\), phương trình đường thẳng đi qua hai điểm \(A(3 ;-1 ; 2)\)\(B(4 ; 1 ; 0)\)

A.

\(\frac{x-1}{3}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+2}{2}\).

B.

\(\frac{x-3}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{-2}\).

C.

\(\frac{x+1}{3}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z-2}{2}\).

D.

\(\frac{x+3}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+2}{-2}\).

Giải thích:

Ta có : \(\overrightarrow{A B}(1 ; 2 ;-2)\).

Đường thẳng đi qua hai điểm \(A(3 ;-1 ; 2)\)\(B(4 ; 1 ; 0)\) nhận véctơ chỉ phương \(\vec{u}=\overrightarrow{A B}\) có phương trình là : \(\frac{x-3}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{-2}\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Bạc Liêu - MĐ 6949