Viết phương trình đường thẳng \((d)\) đi qua \(A(1 ; 4)\) và song song với đường thẳng \(\left(d^{\prime}\right): y=x+7\).

Giải thích:

Gọi phương trình đường thẳng \((d): y=a x+b\)

\((d): y=a x+b\) song song với đường thẳng \(\left(d^{\prime}\right): y=x+7\) nên \(a=1 ; b \neq 7\).

Khi đó: \((d): y=x+b\).

\(A(1 ; 4) \in(d)\) nên \(4=1+b \Leftrightarrow b=3\) (thỏa \(b \neq 7\) ).

Vậy \((d): y=x+3\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 20-21 - Tiền Giang - MĐ 5799