Cho số phức \(z=2-3 i\). Trên mặt phẳng tọa độ, điĉ̉m biĉ̉u diễn số phức \(w=z-2 \bar{z}\)

A.

\(Q(-2 ; 9)\).

B.

\(P(-2 ;-9)\).

C.

\(M(-2 ; 3)\).

D.

\(N(2 ; 9)\).

Giải thích:

Ta có: \(\mathrm{w}=2-3 i-2(2+3 i)=-2-9 i\)

Vậy điểm biểu diễn số phức w là \(P(-2 ;-9)\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Hữu Thận - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6750