Cho tam giác \(A B C\) vuông tại \(A\) có đường cao \(A H=4 \mathrm{~cm}, H C=8 \mathrm{~cm}\). Tính \(H B\)\(A B\).

Giải thích:

image.png

\(\begin{array}{l}A H^{2}=H B \cdot H C \Rightarrow H B=\frac{A H^{2}}{H C}=\frac{4^{2}}{8}=2(\mathrm{~cm}) \\ A B^{2}=H B \cdot B C=2 \cdot(2+8)=20 \\ \Rightarrow A B=\sqrt{20}=2 \sqrt{5}(\mathrm{~cm})\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 18-19 - Tx. Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu - MĐ 6285