Đội tuyển học sinh giỏi Toán 12 của trường THPT \(\mathrm{X}\) có 7 học sinh trong đó có bạn Minh Anh. Lực học của các học sinh là như nhau. Nhà trường chọn ngẫu nhiên 4 học sinh đi thi. Tìm xác suất để Minh Anh được chọn đi thi.

A.

\(\frac{1}{7}\).

B.

\(\frac{4}{7}\).

C.

\(\frac{3}{7}\).

D.

\(\frac{1}{2}\).

Giải thích:

Không gian mẫu \(n(\Omega)=C_{7}^{4}\)

Gọi biến cố \(\mathrm{A}\) : "Minh Anh được chọn trong 4 học sinh được chọn đi thi."

+ Chọn Minh Anh đi thi có 1 cách.

+ Chọn 3 bạn trong 6 bạn còn lại có \(C_{6}^{3}\) cách.

Suy ra \(n(A)=1 . C_{6}^{3}=20\).

Vậy xác suất để Minh Anh được chọn đi thi là: \(P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{20}{35}=\frac{4}{7}\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 18-19 - Hưng Yên - MĐ 6630