Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài bằng \((2 x+1)^{2}\) mét, chiều rộng bằng \(\left(4 x^{2}+x\right)\) mét. Biết chiều dài hơn chiều rộng là \(16\) mét. Tính chiều rộng của mảnh đất trên.

Giải thích:

Chiều dài hơn chiều rộng \(16 \mathrm{~m}\) nên ta có:

\(\begin{aligned}(2 x+1)^{2}-\left(4 x^{2}+x\right) & =16 \\4 x^{2}+4 x+1-4 x^{2}-x & =16 \\3 x & =15 \\x & =5\end{aligned}\)

Thay \(x=5\) vào \(4 x^{2}+x\), ta có: \(4.5^{2}+5=105 \mathrm{~m}\)

Vậy: chiều rộng mảnh đất là \(105 \mathrm{~m}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 11 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6139