Trong không gian \(O x y z\), một vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng \(3 x+2 y-z+1=0\)

A.

\(\overrightarrow{n_{3}}=(3 ; 2 ;-1)\).

B.

\(\overrightarrow{n_{4}}=(3 ;-2 ;-1)\).

C.

\(\overrightarrow{n_{2}}=(-2 ; 3 ; 1)\).

D.

\(\overrightarrow{n_{1}}=(3 ; 2 ; 1)\).

Giải thích:

Vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng \(3 x+2 y-z+1=0\)\(\overrightarrow{n_{3}}=(3 ; 2 ;-1)\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Bạc Liêu - MĐ 6949