Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

c) \(\left\{\begin{array}{l}x+y=3 \\ x-y=1\end{array}\right.\)

Giải thích:

\(\left\{\begin{array} { l } { x + y = 3 } \\{ x - y = 1 }\end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { l } { 2 x = 4 } \\{ x - y = 1 }\end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { l } { x = 2 } \\{ x - y = 1 }\end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { l } { x = 2 } \\{ 2 - y = 1 }\end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l}x=2 \\y=1\end{array}\right.\right.\right.\right.\right.\)

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất \(x=2 ; y=1\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 20-21 - Tiền Giang - MĐ 5799