Cho dạng đúng của từ/ động từ trong ngoặc để hoàn chỉnh câu như ví dụ (câu 0; 00) đã làm.

7. Her performance is rather ___________________. I expect her to do better. (disappoint)

Giải thích:

disappointing

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 19-20 - Nam Định - MĐ 7126