Đồ thị trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây?

https://docdn.giainhanh.io/media/test/e086be0eeee96aca16cb1eb698657b25.PNG

A.

\(y=\frac{-x+2}{x+1}\).

B.

\(y=\frac{-x+1}{x+1}\).

C.

\(y=\frac{-2 x+1}{2 x+1}\).

D.

\(y=\frac{-x}{x+1}\).

Giải thích:

Nhìn đồ thị hàm số đi qua điểm \((0 ; 1) \Rightarrow\) Loại đáp án \(A, D\).

Đồ thị hàm số nhận đường thẳng \(x=-1\) làm tiện cận đứng \(\Rightarrow\) Loại đáp án \(C\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Trần Phú - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Hà Tĩnh - MĐ 6621