Cho hai đường thẳng \(\left(d_{1}\right): y=2 x-4\)\(\left(d_{2}\right): y=-3 x+5\).

c) Vẽ \(\left(d_{1}\right)\) trên mặt phẳng tọa độ \(O x y\).

Giải thích:

*Xác định đúng 2 điểm. Vẽ đúng hệ trục tọa độ và đồ thị hàm số.

image.png

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 18-19 - Tx. Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu - MĐ 6285