Giải các bất phương trình:

a) \(-2 x+7\lt 0\).

Giải thích:

\(-2 x+7\lt 0 \Leftrightarrow-2 x\lt -7 \Leftrightarrow x\gt \frac{7}{2} .\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \(S=\left(\frac{7}{2} ;+\infty\right)\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi giữa kì 2 (CT) 20-21 - Bắc Ninh - MĐ 6000