Tìm các giới hạn sau:

a) \(\lim _{x \rightarrow 2} \frac{x^{3}-3 x-2}{x^{2}-4}\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\lim _{x \rightarrow 2} \frac{x^{3}-3 x-2}{x^{2}-4}=\lim _{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)\left(x^{2}+2 x+1\right)}{(x-2)(\mathrm{x}+2)} \\ =\lim _{x \rightarrow 2} \frac{x^{2}+2 x+1}{\mathrm{x}+2}=\frac{9}{4}\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Chí Thanh - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6834