Cho tam giác \(A B C\) có chiều cao \(A H=6 a, H B=3 a, H C=2 a(a\gt 0), H\) nằm trên cạnh \(B C\).

a) Phân tích véctơ \(\overrightarrow{A H}\) theo hai véctơ \(\overrightarrow{A B}, \overrightarrow{A C}\)

Giải thích:

a) Từ giả thiết, ta có \(\overrightarrow{B H}=\frac{3}{5} \overrightarrow{B C}\).

\(\overrightarrow{A H}=\overrightarrow{A B}+\overrightarrow{B H}=\overrightarrow{A B}+\frac{3}{5} \overrightarrow{B C}=\overrightarrow{A B}+\frac{3}{5}(\overrightarrow{A C}-\overrightarrow{A B})=\frac{2}{5} \overrightarrow{A B}+\frac{3}{5} \overrightarrow{A C}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thạch Thành 1 - Đề thi giữa kì 2 (CT) 18-19 - Thanh Hóa - MĐ 6637