Tìm nghiệm phương trình \(3^{x-1}=9\).

A.

1 .

B.

2 .

C.

3 .

D.

4 .

Giải thích:

Ta có : \(3^{x-1}=9 \Leftrightarrow 3^{x-1}=3^{2} \Leftrightarrow x-1=2 \Leftrightarrow x=3\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Trần Phú - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Hà Tĩnh - MĐ 6621