Cho \(y=f(x)\) có đồ thị \(f^{\prime}(x)\) như hình vẽ

Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(g(x)=f(x)+\frac{1}{3} x^{3}-x\) trên đoạn \([-1 ; 2]\) bằng

https://docdn.giainhanh.io/media/test/b10b874778fbe668b2037ee07818ae87.PNG

A.

\(f(2)+\frac{2}{3}\).

B.

\(f(-1)+\frac{2}{3}\).

C.

\(\frac{2}{3}\).

D.

\(f(1)-\frac{2}{3}\).

Giải thích:

Ta có \(g(x)=f(x)+\frac{1}{3} x^{3}-x \Rightarrow g^{\prime}(x)=f^{\prime}(x)+x^{2}-1\)

image.png
\(g^{\prime}(x)=0 \Leftrightarrow f^{\prime}(x)=-x^{2}+1 \Leftrightarrow x= \pm 1\)

Bảng biến thiên

image.png

Từ BBT ta thấy \(\min _{[-1 ; 2]} g(x)=g(1)=f(1)-\frac{2}{3}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Đề Thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Nam Định - MĐ 6098