Cho vào ống nghiệm \(3-4\) giọ̣t dung dịch \(\mathrm{CuSO}_{4} 2 \%\) và 2 - 3 giọt dung dịch \(\mathrm{NaOH} 10 \%\). Tiếp tục nhỏ 2 - 3 giọt dung dịch chất \(\mathrm{X}\) vào ống nghiệm, lắc nhẹ, thu được dung dịch màu xanh nhạt. Chất \(\mathrm{X}\)

A.

glixerol.

B.

\(\mathrm{CH}_{3} \mathrm{COOH}\).

C.

etylen glicol.

D.

saccarozơ.

Giải thích:

\(\mathrm{CuSO}_4+2 \mathrm{NaOH} \longrightarrow \mathrm{Cu}(\mathrm{OH})_2+\mathrm{Na}_2 \mathrm{SO}_4\)

Chất \(\mathrm{X}\) hòa \(\tan \mathrm{Cu}(\mathrm{OH})_2\) tạo dung dịch xanh nhạt \(\longrightarrow\) Tạo ion \(\mathrm{Cu} ^{2+}\longrightarrow \mathrm{X}\) là axit:

\(2 \mathrm{CH}_3 \mathrm{COOH}+\mathrm{Cu}(\mathrm{OH})_2 \longrightarrow(\mathrm{CH}_ 3 \mathrm{COO})_2 \mathrm{Cu}+2 \mathrm{H}_2 \mathrm{O}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 20-21 - Nam Định - MĐ 6361