Số giá trị nguyên của tham số \(m\) để phương trình để phương trình \(\sin x+(m-1) \cos x=2 m-1\) có nghiệm là

A.

\(0\)

B.

\(3\)

C.

\(2\)

D.

\(1\)

Giải thích:

Phương trình \(\sin x+(m-1) \cos x=2 m-1\) có nghiệm khi và chỉ khi

\(1+(m-1)^{2} \geq(2 m-1)^{2} \Leftrightarrow 3 m^{2}-2 m-1 \leq 0 \Leftrightarrow \frac{-1}{3} \leq m \leq 1\)

Vậy \(m\in\{0;1\}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (TK) 18-19 - Bắc Ninh - MĐ 7074