Tính giá trị \(\mathrm{x}\), biết:

d) \(x=\frac{20^{12} \cdot 8^{4} \cdot 3^{14}}{15^{13} \cdot 2^{36}}\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}x=\frac{20^{12} \cdot 8^{4} \cdot 3^{14}}{15^{13} \cdot 2^{36}} \\ =\frac{\left(2^{2} \cdot 5\right)^{12} \cdot\left(2^{3}\right)^{4} \cdot 3^{14}}{(3 \cdot 5)^{13} \cdot 2^{36}} \\ =\frac{2^{24} \cdot 5^{12} \cdot 2^{12} \cdot 3^{14}}{3^{13} \cdot 5^{13} \cdot 2^{36}} \\ =\frac{2^{36} \cdot 5^{12} \cdot 3^{14}}{3^{13} \cdot 5^{13} \cdot 2^{36}}=\frac{3}{5}\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6770