Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) \(x^{2}+2 x-3=0\)

Giải thích:

Ta có: \(a=1 ; b=2 ; c=-3\)\(a+b+c=1+2-3=0\) nên phương trình có hai nghiệm phân biệt \(x_{1}=1\)\(x_{2}=-3\).

Vậy \(S=\{1 ;-3\}\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 20-21 - Tiền Giang - MĐ 5799