Đồ thị hàm số \(y=-2 x^{3}+3 x^{2}-7\) có 2 điểm cực trị là \(A\)\(B\). Diện tích tam giác \(O A B\) (với \(O\) là gốc tọa độ) bằng

A.

6

B.

7

C.

\(\frac{7}{2}\)

D.

\(\frac{13}{2}\)

Giải thích:

Ta có: \(y^{\prime}=-6 x^{2}+6 x\)

\(y^{\prime}=0 \Leftrightarrow-6 x^{2}+6 x=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0 \\ x=1\end{array}\right.\)

Các điểm cực trị của đồ thị là \(A(0 ;-7)\)\(B(1 ;-6)\).

Do đó: \(\overrightarrow{O A}=(0 ;-7)\), \(\overrightarrow{O B}=(1 ;-6)\)

Vậy \(S_{\triangle O A B}=\frac{1}{2}|0 .(-6)-1 \cdot(-7)|=\frac{7}{2}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Tân Châu - Đề thi cuối học kì 1 (CT) 19-20 - Tây Ninh - MĐ 7050