Khối trụ tròn xoay có đường kính đáy là \(2 a\), chiều cao là \(h=2 a\) có thể tích là:

A.

\(V=2 \pi a^{2}\)

B.

\(V=2 \pi a^{3}\)

C.

\(V=2 \pi a^{2} h\)

D.

\(V=\pi a^{3}\)

Giải thích:

Phương pháp

Thể tích khối trụ có chiều cao \(h\) và bán kính đáy \(R\)\(V=\pi R^{2} h\).

Cách giải

Khối trụ tròn xoay có đường kính là \(2 a\), chiều cao là \(h=2 a\) có thể tích là \(V=\pi(a)^{2} \cdot 2 a=2 \pi a^{3}\).

Câu hỏi này nằm trong:

Trường THPT Hàm Rồng - Đề thi thử THPT (CT) 18-19 - Thanh Hóa - MĐ 7025