Cho đường tròn \((O)\), đường kính \(A B\). Trên \((O)\) lấy điểm \(C\) sao cho \(A C\lt B C\). Trên đoạn thẳng \(O B\) lấy điểm \(I\) cố định \((I\) khác \(O, B)\). Đường thẳng qua \(I\) vuông góc với \(A B\) cắt \(B C\) tại \(E\), cắt \(A C\) tại \(F\)

a) Chứng minh rằng tứ giác \(A C E I\) là tứ giác nội tiếp.

Giải thích:

image.png

\(\angle A C B\) là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên \(\angle A C B=90^{\circ} \Rightarrow \angle A C E=90^{\circ}\).

Xét tứ giác \(A C E I\) có:

\(\angle A C E+\angle A I E=90^{\circ}+90^{\circ}=180^{\circ}\).

\(\Rightarrow\) Tứ giác \(A C E I\) là tứ giác nội tiếp (Tứ giác có tổng hai góc đối bằng \(180^{\circ}\) ).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 20-21 - Phú Yên - MĐ 5545