Cho dạng đúng của từ/ động từ trong ngoặc để hoàn chỉnh câu như ví dụ (câu 0; 00) đã làm.

5. He was singing ___________ when I got into the room . (happy)

Giải thích:

happily

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 19-20 - Nam Định - MĐ 7126