Thể tích \(\mathrm{V}\) của khối trụ có bán kính và chiều cao đều bằng \(5 a\)

A.

\(25 \pi a^{3}\).

B.

\(50 \pi a^{3}\).

C.

\(75 \pi a^{3}\).

D.

\(125 \pi a^{3}\).

Giải thích:

Ta có: \(\mathrm{V}=h \cdot \pi R^{2}=5 a \cdot \pi \cdot(5 a)^{2}=125 \pi a^{3}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Hữu Thận - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6750