Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của học sinh lớp 7 được ghi lại như sau:

https://docdn.giainhanh.io/media/test/81515c9fcd5b0f5cba6c9dae4cf1ec53.png

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

Giải thích:

a) Dấu hiệu là điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 7

Screenshot 2024-06-22 133858.png

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Lê Minh Xuân - Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - H. Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6676