Cho tam giác \(A B C\). Gọi \(M\) là trung điểm của \(A B\); điểm \(P\) thỏa mãn \(\overrightarrow{B P}=3 \overrightarrow{B C}\)

b) Tìm \(x, y\) biết \(\overrightarrow{M P}=(x-y) \overrightarrow{A B}+(x+y) \overrightarrow{A C}\).

Giải thích:

b) \(\overrightarrow{M P}=\overrightarrow{A P}-\overrightarrow{A M}=-2 \overrightarrow{A B}+3 \overrightarrow{A C}-\frac{1}{2} \overrightarrow{A B}=-\frac{5}{2} \overrightarrow{A B}+3 \overrightarrow{A C}\left({ }^{*}\right)\).

Do \(\overrightarrow{A B}, \overrightarrow{A C}\) không cùng phương nên biểu diễn \((*)\) là duy nhất.

Do đó, \(\left\{\begin{array}{l}x-y=-\frac{5}{2} \\ x+y=3\end{array} \Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}x=\frac{1}{4} \\ y=\frac{11}{4}\end{array}\right.\right.\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi giữa kì 1 (CT) 20-21 - Bắc Ninh - MĐ 5543