Cho cấp số nhân \(\left(u_{n}\right)\) với \(u_{1}=3, u_{2}=-6\). Tính \(u_{9}\).

Giải thích:

\(\begin{array}{l}u_{1}=3, u_{2}=-6 \Rightarrow q=-2 \\ u_{9}=u_{1} q^{8}=3 \cdot(-2)^{8}=768\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Hiền - Đề thi cuối kì 1 (CT) 18-19 - Tp. Đà Nẵng - MĐ 6954