Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức \(z=-2+3 i\) là điểm nào dưới đây?

A.

\(Q(2 ; 3)\).

B.

\(P(-2 ; 3)\).

C.

\(N(2 ;-3)\).

D.

\(M(-2 ;-3)\).

Giải thích:

Điểm biểu diễn số phức \(z=-2+3 i\) là điểm \(P(-2 ; 3)\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Vĩnh Định - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6798