Cho ruồi giấm cái mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực mắt trắng \((\mathrm{P})\), thu được toàn ruồi mắt đỏ. Cho ruồi \(\mathrm{F}_{1}\) giao phối với nhau, thu được \(\mathrm{F}_{2}\) có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi măt trắng, trong đó tất cả các ruồi mắt trắng đều là ruồi đực. Cho biết tính trạng màu mắt ở ruồi giấm do một gen có hai alen quy định. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Ở thế hệ \(\mathrm{P}\), ruồi cái mắt đỏ có hai loại kiểu gen.

B.

\(F_{2}\) có 5 loại kiểu gen.

C.

Cho ruồi cái mắt đỏ \(\mathrm{F}_{2}\) lai phân tích, thu được \(\mathrm{F}_{\mathrm{a}}\) có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1.

D.

Cho ruồi \(F_{2}\) giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được \(\mathrm{F}_{3}\). Trong số ruồi cái mắt đỏ, con thuần chủng chiếm tỉ lệ 3/7.

Giải thích:

\(\mathrm{F}_{2}\) phân ly 3 đỏ: 1 trắng \(\rightarrow\) đỏ trội hoàn toàn so với trắng; con trắng chỉ có ở giới đực \(\rightarrow\) gen nằm trên vùng không tương đồng của NST \(\mathrm{X}\).

Quy ước: A- mắt đỏ; a- mă̆t trắng

Ruồi mắt trắng toàn ruồi đực: \(\mathrm{X}^{\mathrm{a}} \mathrm{Y}=1 / 2 \mathrm{X}^{\mathrm{a}} \times 1 / 2 \mathrm{Y} \rightarrow\) Con cái dị hợp: \(\mathrm{F}_{1}: \mathrm{X}^{\mathrm{A}} \mathrm{X}^{\mathrm{a}} \times \mathrm{X}^{\mathrm{A}} \mathrm{Y} \rightarrow \mathrm{F}_{2}\) : \(1 X^{A} X^{A}: 1 X^{A} X^{a}: 1 X^{A} Y: 1 X^{a} Y \rightarrow P: X^{A} X^{A} \times X^{a} Y\)

A sai

B sai, có 4 loại kiểu gen

C sai, cho ruồi cái mắt đỏ \(\mathrm{F}_{2}\) lai phân tích: \(\left(1 \mathrm{X}^{\mathrm{A}} \mathrm{X}^{\mathrm{A}}: 1 \mathrm{X}^{\mathrm{A}} \mathrm{X}^{\mathrm{a}}\right) \times \mathrm{X}^{\mathrm{a}} \mathrm{\leftrightarrow} \leftrightarrow\left(3 \mathrm{X}^{\mathrm{A}}: 1 \mathrm{X}^{\mathrm{a}}\right) \times\left(1 \mathrm{X}^{\mathrm{a}}: 1 \mathrm{Y}\right) \rightarrow\) Tỷ lệ kiểu gen: \(3 \mathrm{X}^{\mathrm{A}} \mathrm{X}^{\mathrm{a}}: 3 \mathrm{X}^{\mathrm{A}} \mathrm{Y}: 1 \mathrm{X}^{\mathrm{a}} \mathrm{Y}: 1 \mathrm{X}^{\mathrm{a}} \mathrm{X}^{\mathrm{a}}\)

D đúng, cho ruồi \(\mathrm{F}_{2}\) giao phối ngẫu nhiên: \(\left(\mathrm{X}^{\mathrm{A}} \mathrm{X}^{\mathrm{A}}: \mathrm{X}^{\mathrm{A}} \mathrm{X}^{\mathrm{a}}\right) \times\left(\mathrm{X}^{\mathrm{A}} \mathrm{Y}: \mathrm{X}^{\mathrm{a}} \mathrm{Y}\right) \leftrightarrow\left(3 \mathrm{X}^{\mathrm{A}}: 1 \mathrm{X}^{\mathrm{a}}\right) \times\) \(\left(1 \mathrm{X}^{\mathrm{a}}: 1 \mathrm{X}^{\mathrm{A}}: 2 \mathrm{Y}\right)\)

Trong số ruồi cái mắt đỏ, con thuần chủng chiếm tỉ lệ̣ \(=3 \mathrm{X}^{\mathrm{A}} \mathrm{X}^{\mathrm{A}} /\left(3 \mathrm{X}^{\mathrm{A}} \mathrm{X}^{\mathrm{A}}+4 \mathrm{X}^{\mathrm{A}} \mathrm{X}^{\mathrm{a}}\right)=3 / 7\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Quảng Xương 1 - Đề thi thử THPTQG Lần 3 (CT) 20-21 - Thanh Hóa - MĐ 7142