Cho tam giác \(\mathrm{ABC}\) cân tại \(\mathrm{A}\) có đường cao \(\mathrm{AH}\). Gọi \(\mathrm{M}\) là trung điểm của \(\mathrm{AC}\). Gọi \(\mathrm{D}\) là điểm đối xứng với \(\mathrm{H}\) qua \(\mathrm{M}\).

a) Chứng minh tứ giác \(\mathrm{AHCD}\) là hình chữ nhật.

Giải thích:

image.png

\(HS\) chứng minh được tứ giác \(\mathrm{AHCD}\) là hình bình hành

\(\mathrm{HS}\) chứng minh được tứ giác \(\mathrm{AHCD}\) là hình chữ nhật.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 8 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6153