Tháp nghiêng Pisa ở Italia nghiêng \(5^{0}\) so với phương thẳng đứng \(\left(\widehat{\mathrm{ABC}}=5^{\circ}\right)\). Tính số đo \(\widehat{\mathrm{ACB}}\) như hình vẽ.

https://docdn.giainhanh.io/media/test/33e7f7d58cbcd42f2c34295dd8c17f09.png

Giải thích:

\(\triangle \mathrm{ABC}\) vuông tại \(\mathrm{A}\) có:

\(\text{cung } \mathrm{ABC}+\widehat{\mathrm{ACB}}=90^{\circ}\)

\(\widehat{\mathrm{ACB}}=90^{\circ}-5^{\circ}=85^{\circ}\)

Vậy: \(\widehat{\mathrm{ACB}}=85^{\circ}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 11 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6148