Điểm biểu diễn của số phức \(z=(2-i)^{2}\)

A.

\((3 ;-4)\).

B.

\((3 ; 4)\).

C.

\((-3 ; 4)\).

D.

\((-3 ;-4)\).

Giải thích:

Ta có \(z=(2-i)^{2}=4-4 i+i^{2}=4-4 i-1=3-4 i\).

Suy ra điểm biểu diễn của số phức \(z\)\((3 ;-4)\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Bạc Liêu - MĐ 6949