Để chuẩn bị cho năm học mới, bạn Minh cần mua 20 quyền tập có giá là 8500 đồng một quyển và một hộp bút có giá là 40000 đồng. Mỗi ngày bạn Minh tiết kiệm 7000 đồng. Hỏi bạn Minh phải tiết kiệm trong bao nhiêu ngày thì đủ tiền để mua 20 quyển tập và một hộp bút?

Giải thích:

Số ngày bạn Minh phải tiết kiệm là:

\((20.8500+40000): 7000=30 \text { (ngày) }\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6324