Qua điểm \(A\) nằm ngoài đường tròn \((O)\) vẽ hai tiếp tuyến \(A B\)\(A C\) của đường tròn \((B\)\(C\) là các tiếp điểm). Gọi \(E\) là trung điểm của đoạn thẳng \(A C, F\) là giao điểm thứ hai của đường thẳng \(E B\) với đường tròn \((O), K\) là giao điểm thứ hai của đường thẳng \(A F\) với đường tròn \((O)\). Chứng minh:

b) \(B F . C K=C F . B K\);

Giải thích:

\(\triangle A B F \sim \triangle \triangle A K B\) (chứng minh trên) nên \(\frac{A B}{A K}=\frac{B F}{B K}\quad(1)\)

Chứng minh tương tự phần a) ta được \(\triangle A C F \sim \triangle A K C(\mathrm{~g} . \mathrm{g})\).

Mặt khác \(\triangle A C F \sim \triangle A K C\) nên \(\frac{A C}{A K}=\frac{C F}{C K}\quad(2)\)

Lại có \(A B=A C\) (vì \(A B\)\(A C\) là các tiếp tuyến của đường tròn \((O)\) (3)

Từ \((1),(2)\)\((3)\) ta được \(\frac{B F}{B K}=\frac{C F}{C K} \Rightarrow B F . C K=C F . B K\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 20-21 - Hải Phòng - MĐ 5743