Cho phương trình \(x^{2}-m x+m-1=0\) ( \(m\) là tham số).

a) Giải phương trình với \(m=3\).

Giải thích:

Với \(m=3\), phương trình (1) trở thành \(x^{2}-3 x+2=0\)

Giải phương trình ta được \(x=1 ; x=2\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Nam Định - MĐ 6233