Một loài động vật, tính trạng màu mắt được quy định bởi một gen nằm trệ NST thường có 4 alen, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho 6 cá thể \(\mathrm{P}\) (kí hiệu \(\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}, \mathrm{d}, \mathrm{e}, \mathrm{f}\) ) thuộc loại này giao phối với nhau. Kết quả được thể hiện ở bảng sau:

Biết rằng không xảy ra đột biến và sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có 3 kiểu gen quy định kiểu hình mắt nâu.

II. Nếu chỉ dựa vào tỉ lệ kiểu hình \(\mathrm{F}_{1}\) của các phép lai trên thì chỉ có thể xác định kiểu gen của 4 trong 6 cá thể \(\mathrm{P}\).

III. Cho (d) giao phối với (e), thu được đời con có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình.

IV. Nếu image.png đỏ x image.png nâu, thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình \(1: 2: 1\) thì có tối đa 4 sơ đồ lai thỏa mãn.

https://docdn.giainhanh.io/media/test/c1998c43beb8dd4d5c2f42fc5d6c4247.pnghttps://docdn.giainhanh.io/media/test/861dc17b61242e6d66a6d0a76614fef7.png

A.

3

B.

4

C.

1

D.

2

Giải thích:

I, III, IV

Phép lai 1: ♂ mắt đỏ (a) x ♀ mắt đỏ (b)→3 mắt đỏ :1 mắt nâu→ đỏ >> nâu

Phép lai 2: ♂ mắt vàng (c) x ♀ mắt trắng (d)→100% mắt vàng→vàng >> trắng

Phép lai 3: ♂ mắt nâu (e) x ♀ mắt vàng (f) → 1 trắng:1 vàng: 2 nâu → nâu >> vàng >> trắng.

\(\rightarrow\) Thứ tự trội lặn: đỏ - nâu > vàng > trắng

Quy ước: \(\mathrm{A}_{1}\) : lông đỏ \(\gt \mathrm{A}_{2}\) : lông nâu \(>\mathrm{A}_{3}\) : lông vàng \(>\mathrm{A}_{4}\) : lông trắng.Phép lai 1:

\(A_{1} A_{2}(a) \times A_{1} A_{2}(b) \rightarrow 1 A_{1} A_{1}: 2 A_{1} A_{2}: 1 A_{2} A_{2}\)

Phép lai 2 :

\(A_{3} A_{3}(c) \times A_{4} A_{4}(d) \rightarrow A_{3} A_{4} .\)

Phép lai 3 :

\(A_{2} A_{4}(e) \times A_{3} A_{4}(f) \rightarrow 1 A_{2} A_{3}: 1 A_{2} A_{4}: 1 A_{3} A_{4}: 1 A_{4} A_{4} .\)

Xét các phát biểu:

I. đúng, có 3 kiểu gen quy định kiểu hình mắt nâu: \(\mathrm{A}_{2} \mathrm{~A}_{2}, \mathrm{~A}_{2} \mathrm{~A}_{3}, \mathrm{~A}_{2} \mathrm{~A}_{4}\)

II. sai, có thể xác định được kiểu gen của 6 cá thể \(\mathrm{P}\).

III. đúng,\((d) \times(e): A_{4} A_{4}(d) \times A_{2} A_{4}(e) \rightarrow 1 A_{2} A_{4}: 1 A_{4} A_{4} \rightarrow \mathrm{KH}: 1: 1\)

IV. đúng, ơ mắt đỏ \(\times\) q mắt nâu, để tạo 3 loại kiểu hình \(\rightarrow \mathrm{P}: A_{1} A_{3 / 4} \times A_{2} A_{3 / 4} \rightarrow\) Có 4 phép lai thỏa mãn.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Quảng Xương 1 - Đề thi thử THPTQG Lần 3 (CT) 20-21 - Thanh Hóa - MĐ 7142