Cho \(a, b, c\) là các số dương, \(a \neq 1\) thỏa mãn \(\log _{a} b=3 ; \log _{a} c=-2\). Tính \(\log _{a}\left(a^{3} b^{2} \sqrt{c}\right)\).

A.

7 .

B.

-18 .

C.

10 .

D.

8 .

Giải thích:

\(\log _{a}\left(a^{3} b^{2} \sqrt{c}\right)=\log _{a} a^{3}+\log _{a} b^{2}+\log _{a} \sqrt{c}=3+2 \log _{a} b+\frac{1}{2} \log _{a} c=3+2 \cdot 3+\frac{1}{2} \cdot(-2)=8 .\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Trãi - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Thái Bình - MĐ 6389