Với các số thực dương bất kỳ \(a\)\(b\), mệnh đề nào trong các mệnh đề dưới đây đúng?

A.

\(\ln (a \cdot b)=\ln a \cdot \ln b\)

B.

\(\ln \frac{a}{b}=\frac{\ln a}{\ln b}\)

C.

\(\ln (a . b)=\ln a+\ln b\)

D.

\(\ln \frac{a}{b}=\ln b-\ln a\)

Giải thích:

Áp dụng quy tắc tính logarit.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 19-20 - Gia Lai - MĐ 6611