Cho số phức \(z=1+i \sqrt{3}\). Tìm số phức \(\bar{z}\).

A.

\(\bar{z}=1-i \sqrt{3}\).

B.

\(\bar{z}=-\sqrt{3}-i\).

C.

\(\bar{z}=-1+i \sqrt{3}\).

D.

\(\bar{z}=\sqrt{3}+i\).

Giải thích:

\(z=a+b i \Rightarrow \bar{z}=a-b i \text {. Vậy } \bar{z}=1-i \sqrt{3} \text {. }\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Vĩnh Định - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6798