Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:

A.

stopped

B.

looked

C.

wanted

D.

walked

Giải thích:

wanted

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh vào lớp 10 (CT) 20-21 - Thanh Hóa - MĐ 7022