Thực hiện phép tính:

a) \(\sqrt{12+2 \sqrt{35}}-\sqrt{12-2 \sqrt{35}}\)

Giải thích:

\(\begin{aligned} \sqrt{12+2 \sqrt{35}}-\sqrt{12-2 \sqrt{35}} & =|\sqrt{7}+\sqrt{5}|-|\sqrt{7}-\sqrt{5}| \\ & =2 \sqrt{5}\end{aligned}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Phú Nhuận - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 5588