Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức \(z=(-1+3 i)-(1-i)\) là điểm nào dưới đây?

A.

\(Q(-2 ;-4)\)

B.

\(N(2 ; 4)\)

C.

\(M(2 ;-4)\)

D.

\(P(-2 ; 4)\)

Giải thích:

Ta có \(z=(-1+3 i)-(1-i)=-2+4 i\).

Nên điểm biểu diễn số phức \(z\)\(P(-2 ; 4)\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Tiên Lãng - Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - Tp. Hải Phòng - MĐ 5571