Tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y=\frac{x+1}{x-2}\)

A.

\(y=-1 ; x=2\).

B.

\(y=1 ; x=2\).

C.

\(y=1 ; x=-2\).

D.

\(y=-1 ; x=-2\).

Giải thích:

Ta có \(\lim _{x \rightarrow+\infty} y=\lim _{x \rightarrow+\infty} \frac{x+1}{x-2}=1 \Rightarrow\) đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là \(y=1\).

Ta có \(\lim _{x \rightarrow 2^{+}} \frac{x+1}{x-2}=+\infty, \lim _{x \rightarrow 2^{-}} \frac{x+1}{x-2}=-\infty\) nên \(x=2\) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nghi Xuân - Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - H. Nghi Xuân - Hà Tĩnh - MĐ 6487