Cho cấp số nhân \(\left(u_{n}\right)\) với \(u_{1}=-3\)\(u_{2}=9\). Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A.

6 .

B.

12 .

C.

-3 .

D.

\(-\frac{1}{3}\).

Giải thích:

Ta có \(q=\frac{u_{2}}{u_{1}}=\frac{9}{-3}=-3\)

Câu hỏi này nằm trong:

THCS&THPT Đakrông - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6873